Privacyverklaring Flevoplant B.V.

 

Inleiding

De Besloten Vennootschap Flevoplant B.V., hierna te noemen Flevoplant B.V., ingeschreven onder KvK nummer 39067332 verwerkt dagelijks informatie over haar werknemers. Bij die verwerking houdt Flevoplant zich aan de wettelijke bepalingen die daarvoor gelden. Wij respecteren de privacy van al onze medewerkers en zullen geen persoonsgegevens van onze medewerkers verzamelen en/of verwerken zolang dit geen gerechtvaardigd doel dient.

 

In deze privacyverklaring informeert Flevoplant haar werknemers over de wijze waarop zij met de gegevens die zij van en over haar werknemers verzamelt omgaat en waarom.

 

Door het invullen van het inschrijfformulier ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens door Flevoplant B.V.

 

Uiteraard worden deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Flevoplant zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor vragen, verzoeken en/of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of over het privacy beleid binnen Flevoplant kun je contact opnemen met Petra van Veen,

HR medewerkster, .

 

Persoonsgegevens

Als je je inschrijft via het aanmeldformulier dan geeft je Flevoplant toestemming tot het verwerken van de volgende persoonsgegevens:

 

  • NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
  • Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • IBAN nummer
  • BSN nummer
  • Kopie ID bewijs, nationaliteit
  • Salarisgegevens

 

Persoonsgegevens minderjarigen

Via het aanmeldingsformulier kan je je aanmelden voor vakantiewerk. Vanzelfsprekend kan Flevoplant op basis van dit aanmeldingsformulier niet de werkelijke leeftijd controleren, dus kan Flevoplant ook niet nagaan of bij jongeren <16 de wettelijke vereiste toestemming is gegeven door de ouders of voogd. Flevoplant adviseert ouders of voogd om te allen tijde nauw betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van minderjarigen om zo te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt zonder de benodigde wettelijke toestemming. Als u als ouder of voogd ervan overtuigd bent dat Flevoplant zonder toestemming persoonsgegevens van minderjarigen verwerkt, dan kan er een verzoek gestuurd worden naar om deze persoonsgegevens te laten verwijderen.

 

Voor administratie met betrekking tot medewerkers

Flevoplant respecteert de privacy van haar werknemers, stagiaires en alle andere (ingehuurde of ingeleende) medewerkers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die medewerkers aan Flevoplant verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Deze persoonsgegevens worden door Flevoplant opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de (arbeids)overeenkomst, gedurende de looptijd van de (arbeids)overeenkomst en daarna, gedurende de voorgeschreven bewaartermijnen.

Uw persoonsgegevens worden vernietigd zodra na afloop van de sollicitatieprocedure blijkt dat u niet in dienst zult treden bij Flevoplant.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Flevoplant deelt deze persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Flevoplant, anders dan ter uitvoering van een overeenkomst, met toestemming van de betrokkene, voor externe verwerking, om juridische redenen, vanwege wettelijke verplichting(en).

Wettelijke plicht

Flevoplant zal persoonsgegevens delen als dat noodzakelijk is om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of gerechtvaardigde verzoeken van overheidsinstanties.

 

Rechten van de betrokkenen

De betrokkenen van wie Flevoplant persoonsgegevens verwerkt heeft recht op: inzage, verbetering of aanvulling, verwijdering, beperking van verwerking en overdracht van persoonsgegevens. Bovendien hebben de betrokkenen recht op het maken van bezwaar.

 

Recht op inzage
Een betrokkene kan Flevoplant te allen tijde vragen of zij zijn persoonsgegevens verwerkt. Als Flevoplant de persoonsgegevens van de betrokkene verwerkt, dan heeft de betrokkene recht op inzage in die persoonsgegevens. De betrokkene kan Flevoplant ook vragen om een afschrift van de persoonsgegevens aan hem te verstrekken. Flevoplant zal aan dat verzoek voldoen.

 

Recht op verbetering of aanvulling
Als betrokkene kan aantonen dat de gegevens die Flevoplant over hem heeft onjuist of onvolledig zijn, dan heeft betrokkene het recht om Flevoplant te verzoeken om die gegevens te verbeteren of aan te vullen. Flevoplant zal aan dat verzoek voldoen, met dien verstande dat slechts die gegevens die objectief bepaalbaar onjuist of onvolledig zijn verbeterd of aangevuld kunnen worden.

 

Recht op vergetelheid/ gegevens te laten wissen
Als betrokkene kan aantonen dat het bewaren of bewerken van (bepaalde) persoonsgegevens niet noodzakelijk is, dan kan hij Flevoplant verzoeken om het bewaren of bewerken van die persoonsgegevens te staken en/of de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen. Flevoplant zal aan dat verzoek voldoen, met dien verstande dat het verzoek tot het staken van het bewaren of bewerken van slechts die gegevens kan worden verzocht die objectief bepaalbaar niet noodzakelijk zijn.

 

Recht om bezwaar te maken
Voor zover de verwerking van de gegevens van betrokkene is gebaseerd op de rechtmatige belangen van Flevoplant (en niet op andere verwerkingsgronden), dan heeft betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens op basis van zijn persoonlijke situatie.

 

Indienen van verzoeken

Betrokkenen kunnen hun verzoeken met betrekking tot de bewaring en/of bewerking van hun persoonsgegevens richten tot , HR Medewerkster bij Flevoplant, Petra van Veen kan de betrokkene verzoeken zich te identificeren.

 

Klachten

Betrokkenen hebben te allen tijde recht om over de verwerking van persoonsgegevens door Flevoplant een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

 

Tot slot

Deze privacyverklaring voldoet aan de voorwaarden die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG daaraan stellen. Flevoplant behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring zo nodig te actualiseren. Door ondertekening van de arbeidsovereenkomst verklaart de medewerker zich akkoord met de inhoud van deze privacyverklaring die daar onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt.

 

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van Flevoplant is gepubliceerd op haar website, wordt verstrekt op aanvraag en/of bij aanvang van een dienstverband.

 

Flevoplant behoudt zich het recht voor dit privacyreglement te wijzigen.